చిత్రకారుడు -
ఒలేగ్ Solovyov
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • © ఒలేగ్ Solovyov
  • లో చేసిన 1998

పెయింటింగ్, картины маслом, гуашью и акрилом

Живопись – это одно из самых старинных искусств на земле. Из века в век художники совершенствовали своё мастерство, использовали новые и новые материалы, создавали новые стили, особенности наложения мазков… И сегодня живопись, картины маслом, гуашью, акрилом не смогла вытеснить даже качественная печать на холстах или бумаге, которая позволяет получить картину быстро и дёшево. అందువలన, ఎక్కువ మంది ప్రజలు కావలసిన పుస్తకం కళ, చిత్రాలు ఒక అనుభవం కళాకారుడు, అంతర్గత కోసం ఒక ప్రత్యేక పరిష్కారం సృష్టిస్తుంది దీనిలో, ఒక సహోద్యోగి కోసం అసలు మరియు అసాధారణ బహుమతి, వ్యాపార భాగస్వామి లేదా ప్రేమించిన. పెయింటింగ్ కూడా అసలు వ్యాపార తరలింపు ఉంటుంది - ఉదాహరణకు,, చిత్రాలు T షర్ట్స్ అలంకరించవచ్చు, కప్పులను మరియు సావనీర్, ఇది లాభం కోసం ఒక సాధనం అవుతుంది.

అన్ఏక్ష్పెక్ట్డ్ ఏమి?

Если вы ищете презентабельное и нестандартное решение для коммерческой деятельности или выбираете подарок кому-то, а также если вы не нашли подходящую картину среди готовых работ, обращайтесь! Аккуратно, оперативно и доступно по цене выполню работу любой сложности. Разработка эскиза обычно занимает несколько часов, при этом я учту все ваши пожелания и требования. Поэтому результат, который я предложу, всегда оригинален. Вы получите эксклюзивное изображение, которое можно использовать так, как вы захотите! Основные этапы работы:

1. Выбранный вами материал грунтуется, тщательно просушивается (ఉదాహరణకు, холст или грунтованный картон).
2. Я изучаю особенности лица и фигуры натурщика или изображение, по которому будет создаваться полотно.
3. При помощи угля я намечаю будущий сюжет картины, а затем – подмалёвок, то есть наибольшие участки картины.
4. Затем при помощи выбранного материала и инструмента (ఉదాహరణకు, масла и кисти или мастихина) создаю картину, подбираю тона и прописываю детали полотна.

Я с удовольствием выполню работу для коммерческого использования, украшения интерьера, презента, а также студенческую работу. При желании могу состарить картину или оформить её в багетную раму.

Почему вам понравится результат

Заказать живописную картину – это всегда отличный выбор! Я профессиональный художник с большим опытом практической работы, поэтому сотрудничество обладает целым рядом преимуществ:

высокое качество работы;
учёт ваших пожеланий (стиль работы, степень прорисовки, желаемый формат, особенности фона, материал работы (యాక్రిలిక్, వెన్న, гуашь и т.д.);
быстрота выполнения (в среднем 2-3 дня);
возможность оформления картины в багет;
картину можно заказать дистанционно;
если планируется украшать изображением сувениры, ఉదాహరణకు, футболки, я разработаю проект или переведу изображение в электронный вид.

Обращайтесь – я всегда внимательно выслушиваю пожелания клиентов, чтобы до малейших тонкостей реализовать задумку!