ပန်းချီဆရာ -
Oleg Solovyov

Petrogradka. 50х90, ယာဉ်အမှတ်အသား။ 2005

Petrogradka. 50х90, ယာဉ်အမှတ်အသား။ 2005