វិចិត្រករ -
លោក Oleg Solovyov
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • ©លោក Oleg Solovyov
  • ធ្វើឡើងនៅក្នុង 1998
Крыши Петербурга. 60х45, ក្រដាស, gouache, 2001
09.02.2018
Косатики 2018, ក្រដាស, ទឹកថ្នាំ, 70х90, кот, кошка
Косатики, картина маслом 70х90см. 30 000ទំ.
04.03.2018

Ужин, 60х80см, ផ្ទាំងក្រណាត់, ប្រេង. 40 000ទំ.

សំខាន់ » គំនូរ » Ужин, 60х80см, ផ្ទាំងក្រណាត់, ប្រេង. 40 000ទំ.

Ужин. Комары на голове.

Ужин. Комары на голове. Масло 80х60. 2008