វិចិត្រករ -
លោក Oleg Solovyov
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • ©លោក Oleg Solovyov
  • ធ្វើឡើងនៅក្នុង 1998
Петроградка. 50h90, крафт-маркер.2005
08.02.2018
Ужин. Комары на голове.
Ужин, 60х80см, ផ្ទាំងក្រណាត់, ប្រេង. 40 000ទំ.
03.03.2018

Крыши Петербурга. 60х45, ក្រដាស, gouache, 2001

សំខាន់ » គំនូរ » Крыши Петербурга. 60х45, ក្រដាស, gouache, 2001

Крыши Петербурга. 60х45, ក្រដាស, gouache, 2001