វិចិត្រករ -
លោក Oleg Solovyov
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • ©លោក Oleg Solovyov
  • ធ្វើឡើងនៅក្នុង 1998
Петроградка. 50х90, крафт-маркер.2005
08.02.2018
портрет жены
Портрет Оли, Kraft, гуашь 48х68см
10.02.2018

Крыши Петербурга. 60х45, ក្រដាស, gouache, 2001

សំខាន់ » គំនូរ » Крыши Петербурга. 60х45, ក្រដាស, gouache, 2001

Крыши Петербурга. 60х45, ក្រដាស, gouache, 2001