ચિત્રકાર -
Oleg Solovyov

મોડર્ન આર્ટ સમાચાર, વિશ્વભરના વિખ્યાત કલાકારો દ્વારા ચિત્રો:

03.09.2018
આંતરિક પેઈન્ટીંગ

Apartmentપાર્ટમેન્ટના આંતરિક ભાગમાં પેઇન્ટિંગ

Живопись в интерьере квартиры Стремление человека к прекрасному – отнюдь не ново. В доисторические времена, наши предки украшали стены пещер […]
05.05.2018

કન્ટેમ્પરરી આર્ટ વલણો

Тренды в современном искусстве Современное искусство и арт-рынок расширяется с каждым днем. અલબત્ત, технологии дали новый толчок к знакомству с […]
05.05.2018

કેવી રીતે આંતરિક ભાગ કરવા માટેનું એક ચિત્ર પસંદ કરવા માટે

Как подобрать картины к интерьеру Картины являются неотъемлемой частью интерьера, પરંતુ કલાની પાસે ખૂબ મોટી પેલેટ છે, и дело не только […]
03.05.2018

શું કેનવાસ પર ઓઇલ પેઇન્ટિંગ ખરીદી: ટોચના 20 સારા ઉદાહરણો

શું કેનવાસ પર ઓઇલ પેઇન્ટિંગ ખરીદી: ટોચના 20 удачных примеров Картины, ઓઇલ પેઇન્ટિંગ, известны давно – европейские художники начали применять […]
03.05.2018
પેઇન્ટિંગ અંદરની

આંતરિક શ્રેષ્ઠ ચિત્રો: 30 fotoprimerov

આંતરિક શ્રેષ્ઠ ચિત્રો: 30 фотопримеров Картины для украшения интерьера не выходят из моды. ફેરફાર કલાકારો, લખવાની શૈલીઓમાં, размещение и […]