ચિત્રકાર -
Oleg Solovyov
Косатики 2018, કાગળ, શાહી, 70х90, кот, кошка
Косатики, картина маслом 70х90см. 30 000પી.
04.03.2018
કાવતરું. પેઇન્ટિંગ, કેનવાસ, તેલ
Животный ритм Z, કેનવાસ, તેલ, 90х70см, 40 000પી.
16.03.2018

Космокот 2018, કેનવાસ, તેલ, 90х70см 35 000પી.

મુખ્ય » ગ્રાફિક્સ » Космокот 2018, કેનવાસ, તેલ, 90х70см 35 000પી.

Космокот 2018, કેનવાસ, તેલ, 90х70см

આંતરિક પેઈન્ટીંગ

Космокот 2018, કેનવાસ, તેલ, 90х70см

Футболка черная с котом Тайсон

Футболка черная с белым котом Тайсон

Космокот 2018, કાગળ, gouache, 90х70см