họa sĩ -
Oleg Solovyov
Мечеть на Петроградке. 45x90, чёрная бумага, гелевая белая ручка.2005
06.02.2018
Петроградка. 50x90, крафт-маркер.2005
08.02.2018

Các bộ phận xây dựng Stieglitz Học viện Thiết kế, đường Tchaikovsky, 60x86, giấy, thuốc vẻ trộn keo, 2002

chủ yếu » bức tranh » Các bộ phận xây dựng Stieglitz Học viện Thiết kế, đường Tchaikovsky, 60x86, giấy, thuốc vẻ trộn keo, 2002

Các bộ phận xây dựng Stieglitz Học viện Thiết kế, đường Tchaikovsky, 60x86, giấy, thuốc vẻ trộn keo, 2002