họa sĩ -
Oleg Solovyov

đường Pestelya, nhà thờ, 86X40, giấy, thuốc vẻ trộn keo, 2002