pintor -
Oleg Solovyov

Tulay Anichkov, 80x40, papel, gowash, 2002