చిత్రకారుడు -
ఒలేగ్ Solovyov
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • © ఒలేగ్ Solovyov
  • లో చేసిన 1998

సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్, పుష్కిన్ గార్డెన్. 96x43mm కార్డ్బోర్డ్, సిరా,గోవాష్. 2006

సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్, పుష్కిన్ గార్డెన్. 96x43mm కార్డ్బోర్డ్, సిరా,గోవాష్. 2006