கலைஞர் -
ஒலெக் சோலோவியோவ்
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • © Oleg Solovyov
  • செய்யப்பட்ட 1998
அனிச்கோவ் பாலம், 80x40, காகித, கோவேக், 2002
02.01.2018
கரை பாலம், 80ரூ60, காகித, கோவேக், 2002
கரை பாலம், 80ரூ60, காகித, கோவேக், 2002
04.01.2018

பெர்கமன் பலிபீடம். பழமையான சிற்பம். 70ḫ70 கிராஃப்ட், குறிப்பான். 2004

வீடு » கிராபிக்ஸ் » பெர்கமன் பலிபீடம். பழமையான சிற்பம். 70ḫ70 கிராஃப்ட், குறிப்பான். 2004

பெர்கமன் பலிபீடம்

பெர்கமன் பலிபீடம். பழமையான சிற்பம். 70ḫ70 கிராஃப்ட், குறிப்பான். 2004