கலைஞர் -
ஒலெக் சோலோவியோவ்
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • © Oleg Solovyov
  • செய்யப்பட்ட 1998

பெர்கமன் பலிபீடம்

பெர்கமன் பலிபீடம். பழமையான சிற்பம். 110x70, அட்டை, குறிப்பான், கோவேக். 2005