målare -
oleg Solovyov

Anichkov bro, 80x40, papper, gouache, 2002