චිත්ර ශිල්පියෙකු -
ඔලෙග් Solovyov
ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග්හි වහල. 6045, කඩදාසි, gouache, 2001
09.02.2018
රාත්‍රී ආහාරය. හිස මත මදුරුවන්.
රාත්‍රී ආහාරය, 6080см, කැන්වස්, තෙල්. 40 000පි.
03.03.2018

ඔලීගේ ආලේඛ්‍ය චිත්‍රය, කාෆ්ට්, gouache 48x68cm

ප්රධාන » සිතුවම් » ඔලීගේ ආලේඛ්‍ය චිත්‍රය, කාෆ්ට්, gouache 48x68cm

බිරිඳගේ චිත්‍රය

ඔලීගේ ආලේඛ්‍ය චිත්‍රය 2018 කාෆ්ට්, gouache 48x68cm.

බිරිඳගේ චිත්‍රය