චිත්ර ශිල්පියෙකු -
ඔලෙග් Solovyov

ඇනිච්කොව් පාලම, 80x40, කඩදාසි, gouache, 2002