චිත්ර ශිල්පියෙකු -
ඔලෙග් Solovyov
බිරිඳගේ චිත්‍රය
ඔලීගේ ආලේඛ්‍ය චිත්‍රය, කාෆ්ට්, gouache 48x68cm
10.02.2018
Ler ාතක තල්මසුන් 2018, කඩදාසි, තීන්ත, 7090, кот, පූසා
Ler ාතක තල්මසුන්, තෙල් පින්තාරු කිරීම 70x90cm. 30 000පි.
04.03.2018

රාත්‍රී ආහාරය, 6080см, කැන්වස්, තෙල්. 40 000පි.

ප්රධාන » සිතුවම් » රාත්‍රී ආහාරය, 6080см, කැන්වස්, තෙල්. 40 000පි.

රාත්‍රී ආහාරය. හිස මත මදුරුවන්.

රාත්‍රී ආහාරය. හිස මත මදුරුවන්. තෙල් 80x60. 2008