Artista -
Oleg Solovyov

Улица Пестеля, Церковь, 86х40, papel, guache, 2002