maler -
Oleg Solovjov

Assembly Hall Academy of Arts oppkalt etter Stieglitz. 110x70, papp, blyant, pastell. 2006