schilder -
Oleg Solovyov

Assembly Hall Academy of Arts vernoemd Stieglitz. 110X70, karton, potlood, pastel. 2006