schilder -
Oleg Solovyov

Anichkov brug, 80x40, papier, gouache, 2002