कलाकार -
ओलेग सोलोभीभ
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • । ओलेग सोलोभीभ
  • मा बनेको 1998

Stieglitz पछि नाम कला को विधानसभा हल एकेडेमी. 110x70, गत्ता, पेन्सिल, प्यास्टेल. 2006