ပန်းချီဆရာ -
Oleg Solovyov

စိန့်ပီတာစဘတ်, Pushkin ဥယျာဉ်. 96x43mm ကတ်ထူပြား, မင်,gouache. 2006

စိန့်ပီတာစဘတ်, Pushkin ဥယျာဉ်. 96x43mm ကတ်ထူပြား, မင်,gouache. 2006