pittur -
Oleg Solovyov

Улица Пестеля, Церковь, 86х40, karta, gouache, 2002