ചിതകാരന് -
ഒലെഗ് സൊലൊവ്യൊവ്
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • © ഒലെഗ് സൊലൊവ്യൊവ്
  • ഉണ്ടാക്കി 1998
കൊസ്മൊകൊത് 2018, ചിതലേഖനത്തുണി, എണ്ണ, 90ക്സ൭൦സ്മ് 35 000പി.
05.03.2018
കാക്കകൾ ഓയിൽ പെയിന്റിംഗ്
ശവമോ-കാക്കകൾ. എണ്ണച്ചായം ൯൦ഹ്൭൦സ്മ്. 45 000പി.
04.04.2018

അനിമൽ താളം ഇസഡ്, ചിതലേഖനത്തുണി, എണ്ണ, 90ക്സ൭൦സ്മ്, 40 000പി.

പ്രധാന » ഗ്രാഫിക്സ് » അനിമൽ താളം ഇസഡ്, ചിതലേഖനത്തുണി, എണ്ണ, 90ക്സ൭൦സ്മ്, 40 000പി.

അനിമൽ താളം ഇസഡ്
അനിമൽ താളം ഇസഡ്

ഗൂഢാലോചന. ചിതരചന, ചിതലേഖനത്തുണി, എണ്ണ

ഗൂഢാലോചന. ചിതരചന, ചിതലേഖനത്തുണി, എണ്ണ, 90ക്സ൭൦സ്മ്.
അവിശുദ്ധ. ചിതരചന, കാൻവാസിൽ എണ്ണച്ചായം, 90ക്സ൭൦ച്മ്.
ഇന്റീരിയർ പെയിന്റിംഗ്
ഇന്റീരിയർ പെയിന്റിംഗ്
ഇന്റീരിയർ വേണ്ടി ചിത്രകല

ചിത്രം സീബ്ര മഷി

ചിത്രം സീബ്ര മഷി
മഷി സീബ്ര ചിത്രംചിത്രം സീബ്ര മഷിജെബ്രസ്, കടലാസ്, മച്ചി ജെബ്രസ്, കടലാസ്, മച്ചി ചിത്രം സീബ്ര മഷി

ജെബ്രസ്, കടലാസ്, മച്ചി, എ 3

ജെബ്രസ്, കടലാസ്, മച്ചി, എ 3
ജെബ്രസ്, കടലാസ്, മച്ചി, എ 3 ഫോർമാറ്റ്

ജെബ്രസ്, കടലാസ്, മച്ചി

ചിത്രം സീബ്ര മഷി

ചിത്രം സീബ്ര മഷി

ജെബ്രസ്, കടലാസ്, മച്ചി

ജെബ്രസ്, കടലാസ്, മച്ചി

ചിത്രം സീബ്ര മഷിഅനിമൽ താളം ഇസഡ്

അനിമൽ താളം ഇസഡ്

മതിൽ പെയിന്റിംഗ്മതിൽ പെയിന്റിംഗ്

മതിൽ പെയിന്റിംഗ്
വാൾ പെയിന്റിംഗ്

മതിൽ പെയിന്റിംഗ്

ജാക്കറ്റ് മഷി

ജാക്കറ്റ് മഷി
ജാക്കറ്റ് പെയിന്റിംഗ്

ജാക്കറ്റ് മഷി

ജാക്കറ്റ് ന് പ്രിന്റിംഗ്
ഒരു ജാക്കറ്റ് ന് പ്രിന്റിംഗ്

പൊദൊശ്കി മഷി

തലയണ ഡിസൈൻ
തലയണ ഡിസൈൻ

കാറുകൾ എയർബ്രഷ്

കാറുകൾ എയർബ്രഷ്
കാർ അഎരൊഗ്രഫ്യ്

നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഒരു കവർ ഡിസൈൻ

നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഒരു കവർ ഡിസൈൻ
ഫോൺ ഡിസൈൻ കവർ

മതിൽ പെയിന്റിംഗ്, വാവു, സ്ട്രീറ്റ് ആർട്ട്

മതിൽ പെയിന്റിംഗ്, വാവു, സ്ട്രീറ്റ് ആർട്ട്
വാൾ പെയിന്റിംഗ്, വാവു, തെരുവ് കല

പോപ്പ്-ആർട്ട്, ചിതരചന, നിറം
പോപ്പ് ആർട്ട്, ചിതരചന, നിറം

പോപ്പ്-ആർട്ട്, ചിതരചന, നിറം

പോപ്പ്-ആർട്ട്, ചിതരചന, നിറം

പോപ്പ്-ആർട്ട്, ചിതരചന, നിറം