ചിതകാരന് -
ഒലെഗ് സൊലൊവ്യൊവ്
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • © ഒലെഗ് സൊലൊവ്യൊവ്
  • ഉണ്ടാക്കി 1998
പെത്രൊഗ്രദ്ക ന് പള്ളി. 45ക്സ൯൦, കറുത്ത പേപ്പർ, ജെൽ വെളുത്ത രുഛ്ക.൨൦൦൫
06.02.2018
പെത്രൊഗ്രദ്ക. 50ക്സ൯൦, ക്രാഫ്റ്റ് മര്കെര്.൨൦൦൫
08.02.2018

ഡിസൈൻ കെട്ടിടം വകുപ്പ് സ്തിഎഗ്ലിത്ജ് അക്കാദമി, ത്ഛൈകൊവ്സ്ക്യ് സ്ട്രീറ്റ്, 60x86, കടലാസ്, ഗൊഉഅഛെ, 2002

പ്രധാന » ചിതരചന » ഡിസൈൻ കെട്ടിടം വകുപ്പ് സ്തിഎഗ്ലിത്ജ് അക്കാദമി, ത്ഛൈകൊവ്സ്ക്യ് സ്ട്രീറ്റ്, 60x86, കടലാസ്, ഗൊഉഅഛെ, 2002

ഡിസൈൻ കെട്ടിടം വകുപ്പ് സ്തിഎഗ്ലിത്ജ് അക്കാദമി, ത്ഛൈകൊവ്സ്ക്യ് സ്ട്രീറ്റ്, 60x86, കടലാസ്, ഗൊഉഅഛെ, 2002