ചിതകാരന് -
ഒലെഗ് സൊലൊവ്യൊവ്
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • © ഒലെഗ് സൊലൊവ്യൊവ്
  • ഉണ്ടാക്കി 1998
ഗൂഢാലോചന. ചിതരചന, ചിതലേഖനത്തുണി, എണ്ണ
അനിമൽ താളം ഇസഡ്, ചിതലേഖനത്തുണി, എണ്ണ, 90ക്സ൭൦സ്മ്, 40 000പി.
16.03.2018

ശവമോ-കാക്കകൾ. എണ്ണച്ചായം ൯൦ഹ്൭൦സ്മ്. 45 000പി.

പ്രധാന » ഗ്രാഫിക്സ് » ശവമോ-കാക്കകൾ. എണ്ണച്ചായം ൯൦ഹ്൭൦സ്മ്. 45 000പി.

കാക്കകൾ ഓയിൽ പെയിന്റിംഗ്

എണ്ണച്ചായം, ക്യാൻവാസ് ൯൦ഹ്൭൦സ്മ്, അനിമലിസ്തിക, നീളമുള്ള പരീക്ഷണ, поп-арт
Oil painting, ക്യാൻവാസ് ൯൦ക്സ൭൦ച്മ്, അനിമലിസ്മ്, മുന്നണിപ്പോരാളികളുമായ, pop art

ശവമോ-കാക്കകൾ, картина в интерьере

ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ ചിത്രകല
Picture in the interior

ворон на сноуборде роспись дизайн

Роспись сноуборда, декорирование доски, дизайн
Snowboard painting, board decoration, design

татуировка ворон

Татуировка
Tattoo
Воронье стрит арт граффити на доме
Стрит-арт, граффити на доме
Street art, graffiti on the house

ворон гуашь

Живопись гуашью на бумаге
Gouache painting on paper

Ворон ручка, перо, линер

Рисунок, графика ручкой, пером, линером
Drawing, graphics, pen, liner

ворон гуашь Ворон тушь ворон гуашьвороны gif анимация