ചിതകാരന് -
ഒലെഗ് സൊലൊവ്യൊവ്
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • © ഒലെഗ് സൊലൊവ്യൊവ്
  • ഉണ്ടാക്കി 1998

 

ചിത്രം കാണ്ടാമൃഗം വണ്ട്. 30x20, കടലാസ്, മാർക്കർ, ജെൽ പേന. 2001

ചിത്രം കാണ്ടാമൃഗം വണ്ട്. 30x20, കടലാസ്, മാർക്കർ, ജെൽ പേന. 2001