ചിതകാരന് -
ഒലെഗ് സൊലൊവ്യൊവ്
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • © ഒലെഗ് സൊലൊവ്യൊവ്
  • ഉണ്ടാക്കി 1998
കൊസതികി 2018, കടലാസ്, മച്ചി, 70ക്സ൯൦, кот, പൂച്ച
കൊസതികി, എണ്ണച്ചായം ൭൦ഹ്൯൦സ്മ്. 30 000പി.
04.03.2018
ഗൂഢാലോചന. ചിതരചന, ചിതലേഖനത്തുണി, എണ്ണ
അനിമൽ താളം ഇസഡ്, ചിതലേഖനത്തുണി, എണ്ണ, 90ക്സ൭൦സ്മ്, 40 000പി.
16.03.2018

കൊസ്മൊകൊത് 2018, ചിതലേഖനത്തുണി, എണ്ണ, 90ക്സ൭൦സ്മ് 35 000പി.

പ്രധാന » ഗ്രാഫിക്സ് » കൊസ്മൊകൊത് 2018, ചിതലേഖനത്തുണി, എണ്ണ, 90ക്സ൭൦സ്മ് 35 000പി.

കൊസ്മൊകൊത് 2018, ചിതലേഖനത്തുണി, എണ്ണ, 90ക്സ൭൦സ്മ്

ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ ചിത്രകല

കൊസ്മൊകൊത് 2018, ചിതലേഖനത്തുണി, എണ്ണ, 90ക്സ൭൦സ്മ്

Футболка черная с котом Тайсон

Футболка черная с белым котом Тайсон

കൊസ്മൊകൊത് 2018, കടലാസ്, ഗൊഉഅഛെ, 90ക്സ൭൦സ്മ്