ചിതകാരന് -
ഒലെഗ് സൊലൊവ്യൊവ്
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • © ഒലെഗ് സൊലൊവ്യൊവ്
  • ഉണ്ടാക്കി 1998

കൊസതികി. картина маслом, кот, പൂച്ച, коты, പൂച്ചകൾ

കൊസതികി. (എണ്ണച്ചായം ൭൦ഹ്൯൦സ്മ്, പൂച്ച, പൂച്ച, പൂച്ചകൾ, പൂച്ചകൾ)

ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ ചിത്രകല

ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ ചിത്രകല

роспись стены

роспись стены

Дизайн футболки с котом Дизайн футболки с котом

Дизайн футболки с котом

കൊസതികി 2018, കടലാസ്, മച്ചി, 70ക്സ൯൦, кот, പൂച്ച

കൊസതികി (കടലാസ്, മച്ചി, 70х90см)