ചിതകാരന് -
ഒലെഗ് സൊലൊവ്യൊവ്
 • 8 964 362 30 50
 • sovdesign@mail.ru
 • © ഒലെഗ് സൊലൊവ്യൊവ്
 • ഉണ്ടാക്കി 1998
ഇന്റീരിയർ പെയിന്റിംഗ്
ഇന്റീരിയറിനുള്ള മികച്ച പെയിന്റിംഗുകൾ: 30 ഫോട്ടോ ഉദാഹരണങ്ങൾ
03.05.2018
എങ്ങനെ ഇന്റീരിയർ ഒരു ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ
05.05.2018
പ്രധാന » വാര്ത്ത » കാൻവാസിൽ എണ്ണച്ചായം വാങ്ങാൻ എന്താണ്: ടോപ്പ് 20 നല്ല ഉദാഹരണങ്ങൾ

കാൻവാസിൽ എണ്ണച്ചായം വാങ്ങാൻ എന്താണ്: ടോപ്പ് 20 നല്ല ഉദാഹരണങ്ങൾ

ചിത്രങ്ങൾ, എണ്ണ പെയിന്റിംഗുകൾ, ഇത് നീണ്ട അറിഞ്ഞു - യൂറോപ്യൻ കലാകാരന്മാർ ആ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി 15 നൂറ്റാണ്ട്. ഈ മുൻപ്, ഏറ്റവും സാധാരണമായ മുട്ട തെംപെര ആയിരുന്നു. എണ്ണ പെയിന്റ് തികച്ചും മിക്സഡ്, അവർ കാലം പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നു, മറ്റൊരു സ്വഭാവം ചിത്രം നൽകുന്ന. അന്നുമുതൽ അവർ കലാകാരന്മാർ പ്രവൃത്തിയെ ഏറ്റവും ഉപയോഗിച്ച പണിയായുധമാണിത് ചെയ്തു.

എണ്ണ പെയിന്റ് കണ്ടുപിടുത്തം ൽ അധീശത്വം പലപ്പോഴും ഡച്ച് കലാകാരൻ വാൻ എയ്ച്ക് സഹോദരന്മാർ ബഹുമതിയുള്ളത്, എന്നാൽ തെളിവുകൾ ഇല്ല, ഇതിനകം ഉപയോഗിച്ച എണ്ണ-റെസിൻ വര്നിശെസ് എന്ന് 8 നൂറ്റാണ്ട്.

ആധുനിക കാലങ്ങളിൽ കലാകാരൻമാർക്കും സാങ്കേതിക വധശിക്ഷ ആസ്വദിക്കാൻ. ശരിയായി, മനോഹരമായി വധശിക്ഷയ്ക്ക് എണ്ണച്ചായം വികാരങ്ങൾ മുഴുവൻ ശ്രേണിയും അറിവുനൽകുന്ന, വോളിയം പ്രഭാവവും, എല്ലാം, ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ചിന്ത ആ. ഏത് ഇന്റീരിയർ പ്രയോജനം ചെയ്യും, ഒരു ക്യാൻവാസ് എങ്കിൽ.

കാൻവാസിൽ എണ്ണച്ചായം മാത്രം ഒരു വലിയ സമ്മാനം കഴിയില്ല, എന്നാൽ ക്യാൻവാസ് നൽകിയ ഭാവിയിൽ ശേഖരം സൃഷ്ടി അടിസ്ഥാനം നൽകാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല കഴിയും. എന്നാൽ ആർട്ട് ശേഖരിക്കുന്നതിൽ - എളുപ്പമാക്കുന്നു വഴി അല്ല. ഇവിടെ ചില നുറുങ്ങുകൾ അനുസൃതമായി വേണം.

കാൻവാസിൽ എണ്ണച്ചായം

പെയിന്റിംഗുകൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള അടിസ്ഥാന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ:

 • ഒപ്രെദെലിതെഷ്തെമ്നപ്രവ്ലെനിഎമ്വ്ജ്ഹിവൊപിസി, കൊതൊരൊഎവമ്നൈബൊലെഎംരവിത്സ്യൈരദുഎത്ഗ്ലജ്. നെസ്തൊഇത്രജ്ബ്രസ്യ്വത്സ്യ, ലെഗ്ഛെപ്രിദെര്ജ്ഹിവത്സ്യവ്യ്ബ്രംനൊയ്ലിനീഇപൊജ്വൊലിതൊപ്രെദെലിത്നബൊര്ക്രിതെരിഎവ്ദ്ല്യപൊസ്ലെദുയുസ്ഛിഹ്പൊകുപൊക്.
 • സ്ലെദിതെജനൊവൊസ്ത്യമിവ്മിരെഇസ്കുഷ്ത്വ. എതൊനെതൊല്കൊഔക്ത്സിഒംയീജുഛെനിഎരബൊതിജ്വെസ്ത്ംയ്ഹ്മസ്തെരൊവ്. രെകൊമെംദുഎത്സ്യൈജുഛത്പൊയവ്ലെനിഎനൊവ്യ്ഹ്ഹുദൊജ്ഹ്നികൊവ്, വെദ്തക്ലെഗ്ഛെപൊകുപത്നെഒബ്യ്ഛ്ംയെകര്തിംയ്നെദൊരൊഗൊ.
 • നെതൊല്കൊനപ്രവ്ലെനിഎ, നൊഇതെമപ്രൊഇജ്വെദെനിയിസ്കുഷ്ത്വവജ്ഹ്ന. വെദൊനദൊല്ജ്ഹ്നനഹൊദിതൊത്ക്ലിക്വ്വശെയ്ദുശെ.
 • പൊഇസ്ക്സ്വൊഎഗൊസ്തില്യ - ത്രുദൊഒമ്കയജദഛ, നൊഫൊര്മിരുയസ്വൊഎപൊംയതിഎ, കൊല്ലെക്ത്സിയബുദെത്വ്ബുദുസ്ഛെമ്തൊല്കൊബൊലെഎഒര്ഗനിഛ്ന.
 • എസ്ലിഎസ്ത്ല്യുബിമ്യെഹുദൊജ്ഹ്നികിലിബൊസ്തിലിസ്തിക, നെഒഭൊദിമൊസൊബിരതൊനിഹ്പൊല്നുയുഇന്ഫൊര്മത്സിയു. ഒകജ്ഹ്ദൊയ്കര്തിനെസ്തൊഇത്ജ്നത്വ്സെ, വെദ്ബ്ലഗൊദര്യെതൊമുഫൊര്മിരുഎത്സ്യൈമെംനൊവശെഒത്നൊശെനിഎകൊവ്സെമുസൊബ്രനിയു.

കളക്ടറുടെ പ്രധാന ചുമതല - ഈ കൃതികൾ സൗന്ദര്യം തോന്നി എന്നതാണ്.

ചിത്രരചനകൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ സമീപനം ഒരു ചെറിയ വിശദമായി നോക്കാം, എണ്ണ പെയിന്റിംഗുകൾ.

ഒരു വഴി വൈകാരിക സമീപനം. അത് എന്താണ്? വസ്തുത, ഓരോ പെയിന്റിംഗ് അതിന്റെ ഉടമയിൽ നിന്നും വൈകാരിക പ്രതികരണം കാരണമാകും ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്ന്, ഒപ്പം വ്യൂവർ, അവനെ കണ്ടിട്ടു, നിങ്ങൾക്ക് ചില വികാരങ്ങൾ തോന്നി വേണം, ക്യാൻവാസ് വിധേയമാണ് അനുസരിച്ച്. ആന്തരിക ധാരണ - ഇവിടെ കീ ആണ്, ചിത്രങ്ങൾ നേടുന്നതിനായി ഏത് നന്ദി മാത്രം കളക്ടർമാർ അല്ല, മാത്രമല്ല സാധാരണ ജനം ആകുന്നു.

പെയിന്റിംഗുകൾ വാങ്ങൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകം - അത് നിക്ഷേപം ഒരു തരം. ആർക്കും വർഷം ഒരു മാസ്റ്റർപീസ് വാങ്ങി കൂടുതൽ ചെലവേറിയ മാറുന്നു, നിക്ഷേപം ഒരു കഷണം അതിന്റെ മൂല്യവർദ്ധിത.

കാൻവാസിൽ എണ്ണച്ചായം

ഒരു ചിത്രം ശേഷമേ, അക്കൗണ്ടിലേക്ക് താഴെ എടുത്തു:

 • നെസ്ലെദുഎത്ദ്ല്യപൊകുപ്കിരഷ്മത്രിവത്വരിഅംത്യ്ദെശെവൊവ്യ്ഗ്ല്യദ്യസ്ഛിഹ്പൊലൊതെന്. വെദൊനിപൊല്നൊസ്ത്യുബുദുത്വ്യ്ബിവത്സ്യൈജൊബ്സ്ഛെഗൊകൊംത്സെപ്ത.
 • വ്നിമതെല്നൊരഷ്മത്രിവയ്തെ, കഖുദൊജ്ഹ്നിക്നലൊജ്ഹില്ക്രസ്കി - എതൊഒദിനിജ്ക്രിതെരിഎവ്ദൊസ്തൊയ്ംയ്ഹ്രബൊത്.
 • നെമലൊവജ്ഹ്ംയ്ദെതലി - എതൊപൊദ്ഛെര്കിവെത്സ്തരനിയഹുദൊജ്ഹ്നിക.

സാൽവഡോർ ടാലി പറഞ്ഞു: "ഞാൻ കണ്ടു - പിന്നെ പ്രാണന്നു താണു, ഒപ്പം കാൻവാസിൽ ബ്രഷ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതു്. ഈ പെയിന്റിംഗ്. ഒരേ കാര്യം - സ്നേഹം ". അതുകൊണ്ടു, ചിത്രം - ഈ യഥാർത്ഥ നിലവിലെ സമ്മാനമാണ്. പോലും ശാസ്ത്രജ്ഞർ പഠനം പല നടത്തിയവർക്കു, കണ്ടെത്താൻ, ഒരു വിഭാഗം ചിത്രം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസിക സംസ്ഥാന ബാധിക്കുന്നു പോലെ. എന്താണ് അവർ കണ്ടെത്തി? നല്ല വികാരങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാരണമാകും. മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകം കാലാവസ്ഥ ആണ്: സൂര്യനും ശാന്തമായ - ശാന്തമായ സമാധാവും, ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് മോശം കാലാവസ്ഥ - അത് വികാരങ്ങൾ ദുർബലരാക്കിയിട്ട് പറ്റി.

എങ്ങനെ ചിത്രത്തിൽ ശരിയായ സമ്മാനം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ?

 • എസ്ലിഛെലൊവെകവ്യ്ജ്നെതെബ്ലിജ്കൊ, തൊഗ്ദവംബുദെത്നമ്നൊഗൊപ്രൊസ്ഛെപൊദൊബ്രത്നുജ്ഹ്ംയ്യ്സ്യുജ്ഹെത്. അനെജ്നകൊമ്ത്സുഇദെഅല്നൊപൊധൊദ്യത്നെയ്ത്രല്ംയെഇജൊബ്രജ്ഹെനിയ, കൊതൊര്യെഉക്രസ്യത്ല്യുബൊയിംതെരെര്.
 • ദ്ല്യമൊലൊദൊഗൊമുജ്ഹ്ഛിംയ്പൊധൊദ്യത്പെയ്ജജ്ഹിലിബൊപൊര്ത്രെത്ല്യുബിമൊയ്ജ്ഹെംസ്ഛിംയ്.
 • ദ്ല്യദെവുശ്കി - നത്യുര്മൊര്ത്ലിബൊത്സ്വെതൊഛ്നയകൊംപൊജിത്സിയ.
 • ദ്ല്യരൊദിതെലെയ് - കര്തിനസ്പെയ്ജജ്ഹെമിലീകൊന.
 • സുഹൃത്തുക്കൾ - ഗൊരൊദ്സ്കൊയിലിമൊര്സ്കൊയ്പെയ്ജജ്ഹ്. സമ്മാനം, കൊതൊര്യ്യ്വ്സെഗ്ദബുദെത്നപൊമിനതിമ്സ്വൊഎഗൊദരിതെല്യ.

ചിത്രങ്ങൾ വാങ്ങാൻ മറ്റൊരു പ്ലസ് - കലയുടെ ഫീൽഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങും ഒരു കാരണം. മനോഹരമായ ചംവസെസ് ഉടമകൾ ചുറ്റുമുള്ള ലോകം ന് വ്യത്യസ്തമായി നോക്കി തുടങ്ങും.

 • വ്സെപുതെശെസ്ത്വിയപ്രിഒബ്രെതുതിനൊയ്, ബൊലെഎകഛെസ്ത്വെംംയ്യുരൊവെന്. തെപെര്വ്സെവ്പെഛത്ലെനിയസ്തനുത്ഗ്ലുബ്ജ്ഹെ, നെകൊതൊര്യെപമ്യത്നികീഅര്ഹിതെക്തുരസ്തനെത്നെപ്രൊസ്തൊമെസ്തൊമ്, വ്കൊതൊരൊമ്വ്യ്പൊബ്യ്വലി, നൊഉവ്ലെകതെല്ംയൊത്ക്ര്യ്തിഎമ്.
 • ക്രുഗ്ജ്നകൊമ്യ്ഹിദ്രുജെയ്സ്തനെത്നമ്നൊഗൊശിരെ. വെദൊരിഎംതിരുയസ്വ്സ്ഫെരെഇസ്കുഷ്ത്വ, വ്യ്സ്തനെതെഇംതെരെസ്ംയ്മ്സൊബെസെദ്നികൊമ്.
 • ഛുവ്സ്ത്വൊപ്രെക്രസ്നൊഗൊ, വശ്വ്കുഷ്തനുത്ബൊലെഎതൊന്കിമി, മണല്.
 • ഒരുപക്ഷേ, നഛവിജുഛതിസ്തൊരിയുജ്ഹിവൊപിസി, ഇംതെരെസുയസെതൊയ്തെമൊയ്, വ്യ്സമിപ്രൊബുദിതെവ്സെബെജ്ഹെലനിഎനഛത്ത്വൊരിത്.

"എന്റെ ചിത്രം ഓരോ എന്തെങ്കിലും പറയും വേണം, കുറഞ്ഞത് ഈ അല്ല ഞാൻ എഴുതുക. " – വസില്യ് വെരെശ്ഛഗിന് പറഞ്ഞു. ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ലോകം ചാര ശൂന്യമായ ഒരിക്കലും.

സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് ചിത്രങ്ങളും വില്പന, ഓർഡർ ചിത്രങ്ങൾ, ഇന്റീരിയർ ചിത്രകല.

കാൻവാസിൽ എണ്ണച്ചായം വില. ഡ്രോയിംഗ് വില, ഗ്രാഫിക്സ്, മച്ചി, ഗൊഉഅഛെ, കടലാസ്, പോപ്പ് ആർട്ട്, നീളമുള്ള പരീക്ഷണ, കലാ, ചിതകാരന്.

വില: നിന്ന് 15 000പി. കാലം: നിന്ന് 2 ദിവസം

എന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ: ചിതരചന | ചിതം | പോർട്ട്ഫോളിയോ