ചിതകാരന് -
ഒലെഗ് സൊലൊവ്യൊവ്
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • © ഒലെഗ് സൊലൊവ്യൊവ്
  • ഉണ്ടാക്കി 1998

അനിഛ്കൊവ് പാലം, 80ക്സ൪൦, കടലാസ്, ഗൊഉഅഛെ, 2002