ചിതകാരന് -
ഒലെഗ് സൊലൊവ്യൊവ്
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • © ഒലെഗ് സൊലൊവ്യൊവ്
  • ഉണ്ടാക്കി 1998
തന്റെ ഭാര്യയുടെ ഛായാചിത്രം
Oli ഇവിടെ ഛായാചിത്രം, ക്രാഫ്റ്റ്, ഗൊഉഅഛെ ൪൮ഹ്൬൮സ്മ്
10.02.2018
കൊസതികി 2018, കടലാസ്, മച്ചി, 70ക്സ൯൦, кот, പൂച്ച
കൊസതികി, എണ്ണച്ചായം ൭൦ഹ്൯൦സ്മ്. 30 000പി.
04.03.2018

വിരുന്ന്, 60ക്സ൮൦സ്മ്, ചിതലേഖനത്തുണി, എണ്ണ. 40 000പി.

പ്രധാന » ചിതരചന » വിരുന്ന്, 60ക്സ൮൦സ്മ്, ചിതലേഖനത്തുണി, എണ്ണ. 40 000പി.

വിരുന്ന്. കൊതുക് വർണ്ണം.

വിരുന്ന്. കൊതുക് വർണ്ണം. എണ്ണ ൮൦ക്സ൬൦. 2008