ചിതകാരന് -
ഒലെഗ് സൊലൊവ്യൊവ്
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • © ഒലെഗ് സൊലൊവ്യൊവ്
  • ഉണ്ടാക്കി 1998
സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് മേൽക്കൂര. 60ഖ്൪൫, കടലാസ്, ഗൊഉഅഛെ, 2001
09.02.2018
കൊസതികി 2018, കടലാസ്, മച്ചി, 70ക്സ൯൦, кот, പൂച്ച
കൊസതികി, എണ്ണച്ചായം ൭൦ഹ്൯൦സ്മ്. 30 000പി.
04.03.2018

വിരുന്ന്, 60ക്സ൮൦സ്മ്, ചിതലേഖനത്തുണി, എണ്ണ. 40 000പി.

പ്രധാന » ചിതരചന » വിരുന്ന്, 60ക്സ൮൦സ്മ്, ചിതലേഖനത്തുണി, എണ്ണ. 40 000പി.

വിരുന്ന്. കൊതുക് വർണ്ണം.

വിരുന്ന്. കൊതുക് വർണ്ണം. എണ്ണ ൮൦ക്സ൬൦. 2008