ສະຖານີ Vitebsk. 60kh60, ເຈ້ຍສີດໍາ, Helium ຈັບສີຂາວ. 2005