ແມງ Figure. ແມງໄມ້ໄມ້ giant.

ແມງ Figure. ແມງໄມ້ໄມ້ giant.