ສະພາແຫ່ງຫໍ Academy of Arts ຊື່ຫຼັງຈາກ Stieglitz. 110X70, cardboard, pencil, ເຮືອນວິນລາ. 2006