ຂົວຂ້າມທະນາຄານ, 80kh60, ເຈ້ຍ, gouache, 2002

ຂົວຂ້າມທະນາຄານ, 80kh60, ເຈ້ຍ, gouache, 2002