Artist -
Oleg Solovyov

Улица Пестеля, Церковь, 86х40, chartam, gouache, 2002