ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರ -
ಒಲೆಗ್ Solovyov
Petrogradka. 50x90, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ marker.2005
08.02.2018
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು
ಭಾವಚಿತ್ರ ಆಲಿ, ನುಣುಪಾಗಿ, ಗೌವಾಷೆ 48h68sm
10.02.2018

ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಛಾವಣಿಯ. 60x45, ಕಾಗದದ, ಗೌವಾಷೆ, 2001

ಮುಖ್ಯ » ಪೇಂಟಿಂಗ್ » ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಛಾವಣಿಯ. 60x45, ಕಾಗದದ, ಗೌವಾಷೆ, 2001

ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಛಾವಣಿಯ. 60x45, ಕಾಗದದ, ಗೌವಾಷೆ, 2001