ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರ -
ಒಲೆಗ್ Solovyov
Petrogradka. 50x90, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ marker.2005
08.02.2018
ಭೋಜನ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬಣ್ಣದ.
ಭೋಜನ, 60h80sm, ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್, ತೈಲ. 40 000ಪು.
03.03.2018

ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಛಾವಣಿಯ. 60x45, ಕಾಗದದ, ಗೌವಾಷೆ, 2001

ಮುಖ್ಯ » ಪೇಂಟಿಂಗ್ » ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಛಾವಣಿಯ. 60x45, ಕಾಗದದ, ಗೌವಾಷೆ, 2001

ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಛಾವಣಿಯ. 60x45, ಕಾಗದದ, ಗೌವಾಷೆ, 2001