ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರ -
ಒಲೆಗ್ Solovyov

ಸಂತ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್, ಪುಶ್ಕಿನ್ ತೋಟದ. 96h43mm ಕಾರ್ಡ್, ಶಾಯಿ,ಗೌವಾಷೆ. 2006

ಸಂತ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್, ಪುಶ್ಕಿನ್ ತೋಟದ. 96h43mm ಕಾರ್ಡ್, ಶಾಯಿ,ಗೌವಾಷೆ. 2006