ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರ -
ಒಲೆಗ್ Solovyov

ಪರ್ಗಾಮನ್ ಬಲಿಪೀಠದ

ಪರ್ಗಾಮನ್ ಬಲಿಪೀಠದ. ಆಂಟಿಕ್ ಶಿಲ್ಪ. 110x70, ಹಲಗೆಯ, ಮಾರ್ಕರ್, ಗೌವಾಷೆ. 2005