វិចិត្រករ -
លោក Oleg Solovyov
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • ©លោក Oleg Solovyov
  • ធ្វើឡើងនៅក្នុង 1998
Cosmos 2018, ផ្ទាំងក្រណាត់, ប្រេង, 90h70 សង់ទីម៉ែត្រ 35 000ទំ.
05.03.2018
вороны картина маслом
Воронье. Живопись маслом 90х70см. 45 000ទំ.
04.04.2018

ចង្វាក់សត្វ Z, ផ្ទាំងក្រណាត់, ប្រេង, 90h70 សង់ទីម៉ែត្រ, 40 000ទំ.

សំខាន់ » ក្រាហ្វិក » ចង្វាក់សត្វ Z, ផ្ទាំងក្រណាត់, ប្រេង, 90h70 សង់ទីម៉ែត្រ, 40 000ទំ.

ចង្វាក់សត្វ Z
Animal rhythm Z

ការឃុបឃិតមួយ។. គំនូរ, ផ្ទាំងក្រណាត់, ប្រេង

ការឃុបឃិតមួយ។. គំនូរ, ផ្ទាំងក្រណាត់, ប្រេង, 90h70 សង់ទីម៉ែត្រ.
Collusion. Painting, oil on canvas, 90x70cm.
គូរគំនូរមហាផ្ទៃ
គូរគំនូរមហាផ្ទៃ
Painting for interior

Рисунок зебры тушью

Рисунок зебры тушью
Picture of zebra with inkРисунок зебры тушьюЗебры, ក្រដាស, ទឹកថ្នាំ Зебры, ក្រដាស, ទឹកថ្នាំ Рисунок зебры тушью

Зебры, ក្រដាស, ទឹកថ្នាំ, формат А3

Зебры, ក្រដាស, ទឹកថ្នាំ, формат А3
Zebras, paper, ink, A3 format

Зебры, ក្រដាស, ទឹកថ្នាំ

Рисунок зебры тушью

Рисунок зебры тушью

Зебры, ក្រដាស, ទឹកថ្នាំ

Зебры, ក្រដាស, ទឹកថ្នាំ

Рисунок зебры тушьюចង្វាក់សត្វ Z

ចង្វាក់សត្វ Z

Роспись стенРоспись стен

Роспись стен
Wall painting

Роспись стен

Роспись куртки

Роспись куртки
Jacket painting

Роспись куртки

Печать на куртке
Printing on a jacket

Роспись подошки

Дизайн подушки
Cushion Design

Аэрография на авто

Аэрография на авто
Aerography on the car

Дизайн чехла для телефона

Дизайн чехла для телефона
Design cover for phone

Роспись стен, граффити, стрит арт

Роспись стен, граффити, стрит арт
Wall painting, graffiti, street art

Поп-арт, គំនូរ, цвет
Pop art, painting, color

Поп-арт, គំនូរ, цвет

Поп-арт, គំនូរ, цвет

Поп-арт, គំនូរ, цвет