វិចិត្រករ -
លោក Oleg Solovyov
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • ©លោក Oleg Solovyov
  • ធ្វើឡើងនៅក្នុង 1998
Аничков мост, 80х40, ក្រដាស, gouache, 2002
02.01.2018
Банковский мостик, 80х60, ក្រដាស, gouache, 2002
Банковский мостик, 80х60, ក្រដាស, gouache, 2002
04.01.2018

Пергамский алтарь. Античная скульптура. 70х70 крафт, маркер. 2004

សំខាន់ » ក្រាហ្វិក » Пергамский алтарь. Античная скульптура. 70х70 крафт, маркер. 2004

Пергамский алтарь

Пергамский алтарь. Античная скульптура. 70х70 крафт, маркер. 2004