វិចិត្រករ -
លោក Oleg Solovyov
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • ©លោក Oleg Solovyov
  • ធ្វើឡើងនៅក្នុង 1998

Санкт-Петербург, Пушкин сад. 96х43мм картон, ទឹកថ្នាំ,gouache. 2006

Санкт-Петербург, Пушкин сад. 96х43мм картон, ទឹកថ្នាំ,gouache. 2006