វិចិត្រករ -
លោក Oleg Solovyov
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • ©លោក Oleg Solovyov
  • ធ្វើឡើងនៅក្នុង 1998

Пергамский алтарь

Пергамский алтарь. Античная скульптура. 110х70, រកដាសរឹង, маркер, gouache. 2005