ચિત્રકાર -
Oleg Solovyov
પેટ્રોગ્રાડકા પર મસ્જિદ. 45h90, કાળો કાગળ, જેલ વ્હાઇટ પેન.2005
06.02.2018
પેટ્રોગ્રાડકા. 50h90, ક્રાફ્ટ માર્કર.2005
08.02.2018

Stieglitz એકેડેમી ડિઝાઇન વિભાગ બિલ્ડીંગ, ચાયકોવસ્કી શેરી, 60h86, કાગળ, gouache, 2002

મુખ્ય » પેઇન્ટિંગ » Stieglitz એકેડેમી ડિઝાઇન વિભાગ બિલ્ડીંગ, ચાયકોવસ્કી શેરી, 60h86, કાગળ, gouache, 2002

Stieglitz એકેડેમી ડિઝાઇન વિભાગ બિલ્ડીંગ, ચાયકોવસ્કી શેરી, 60h86, કાગળ, gouache, 2002