ચિત્રકાર -
Oleg Solovyov
કાવતરું. પેઇન્ટિંગ, કેનવાસ, તેલ
એનિમલ રિધમ ઝેડ, કેનવાસ, તેલ, 90h70 સે.મી, 40 000પી.
16.03.2018

વોરોનેઝ. ઓઇલ પેઇન્ટિંગ 90x70cm. 45 000પી.

મુખ્ય » ગ્રાફિક્સ » વોરોનેઝ. ઓઇલ પેઇન્ટિંગ 90x70cm. 45 000પી.

કાગડાઓનું તેલ પેઇન્ટિંગ

તેલ પેઇન્ટિંગ, કેનવાસ 90x70cm, પ્રાણી અભ્યાસ, અવંત-ગાર્ડે, поп-арт
Oil painting, કેનવાસ 90x70cm, પ્રાણીવાદ, અવંત-ગાર્ડે, pop art

વોરોનેઝ, картина в интерьере

આંતરિક પેઈન્ટીંગ
Picture in the interior

ворон на сноуборде роспись дизайн

Роспись сноуборда, декорирование доски, дизайн
Snowboard painting, board decoration, design

татуировка ворон

Татуировка
Tattoo
Воронье стрит арт граффити на доме
Стрит-арт, граффити на доме
Street art, graffiti on the house

ворон гуашь

Живопись гуашью на бумаге
Gouache painting on paper

Ворон ручка, перо, линер

Рисунок, графика ручкой, пером, линером
Drawing, graphics, pen, liner

ворон гуашь Ворон тушь ворон гуашьвороны gif анимация