ચિત્રકાર -
Oleg Solovyov
પેરગામોન વેદી
પેરગામોન વેદી. પ્રાચીન શિલ્પ. 30x20 કાગળ, શાહી. 2004
05.01.2018
સ્ટીગ્લીટ્ઝ બાદ નામ આપવામાં આવ્યું આર્ટસ વિધાનસભા હોલ એકેડમી. 110x70, કાર્ડબોર્ડ, પેંસિલ, પેસ્ટલ. 2006
07.01.2018

વિટેબસ્ક રેલ્વે સ્ટેશન. 60h60, કાળો કાગળ, હિલીયમ સફેદ પેન. 2005

મુખ્ય » ગ્રાફિક્સ » વિટેબસ્ક રેલ્વે સ્ટેશન. 60h60, કાળો કાગળ, હિલીયમ સફેદ પેન. 2005

વિટેબસ્ક રેલ્વે સ્ટેશન. 60h60, કાળો કાગળ, હિલીયમ સફેદ પેન. 2005