ચિત્રકાર -
Oleg Solovyov
Крыши Петербурга. 60х45, કાગળ, gouache, 2001
09.02.2018
Ужин. Комары на голове.
Ужин, 60х80см, કેનવાસ, તેલ. 40 000પી.
03.03.2018

Портрет Оли, ક્રાફટ, гуашь 48х68см

મુખ્ય » પેઇન્ટિંગ » Портрет Оли, ક્રાફટ, гуашь 48х68см

портрет жены

Портрет Оли 2018 ક્રાફટ, гуашь 48х68см.

портрет жены