ચિત્રકાર -
Oleg Solovyov

પેટ્રોગ્રાડકા. 50h90, ક્રાફ્ટ માર્કર.2005

પેટ્રોગ્રાડકા. 50h90, ક્રાફ્ટ માર્કર.2005