نقاش -
اولگ Solovyov

سالن مجمع آکادمی هنرهای بعد از استیگلیتز نام. 110X70, مقوا, مداد, نقاشی با مداد رنگی. 2006